NSF

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

NSF Số lượt xem: 6989
Không có phí hiển thị. Phí này áp dụng cho mỗi container theo thứ tự được xác nhận không nằm trong khu vực tải tại một thời điểm nhất định. Phí này cũng được áp dụng khi khách hàng (1) giảm số lượng container trong một đơn đặt hàng (2) đang vận chuyển hoặc di chuyển một container