TCI

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

TCI Số lượt xem: 8240
Tạm thời Hải quan Nhập khẩu dịch vụ. Dịch vụ tại đó người vận chuyển thanh toán chi phí thông quan tạm thời của container (không phải hàng hóa) thay cho khách hàng, và sau đó các chi phí sẽ do khách hàng chịu. Dịch vụ này được cung cấp theo yêu cầu.