TEU

Tìm kiếm chủ đề thuật ngữ (biểu thức chính quy được phép)

Thuật ngữ

TEU Số lượt xem: 9829

Đơn vị tương đương Twenty-feet là một đơn vị đo bằng với thể tích chiếm bởi một container chân 20 tiêu chuẩn. Được sử dụng trong việc tính toán sức chứa của tàu container hoặc vị trí lưu trữ của container.